สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 1,688 ชื่อเรื่อง ] [ 2,644 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ศึกษาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในวิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศ / วิชิต บุญชลอ   41นบ013   2541
 2.   การใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร / รุ่งเรือง รัศมีโกเมน   41นบ012   2541
 3.   การบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ของโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / ปวลี วิจิตรโล่ห์   41นบ011   2541
 4.   การศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์กรมพลศึกษา / ทนง จันทรเพท   41นบ010   2541
 5.   สาเหตุของความขัดแย้งและวิธีจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพัทลุง / เสกโรจน์ ถ้วนถวิล   41นบ009   2541
 6.   ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในเขตการศึกษา 12 / อรทัย คุณะสารพันธ์   41นบ008   2541
 7.   การศึกษาสภาพการประเมินโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู / ชัยยง ผาจวง   41นบ007   2541
 8.   การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น / วัชระ สกุล ณ มรรคา   41นบ006   2541
 9.   บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู / บุญมี ปะพะวะ   41นบ005   2541
 10.   การศึกษาความมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาในธนาคารออมสินภาค 7 / ศศิภา เขียนนอก   41นบ004   2541
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)