Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 2,254 ชื่อเรื่อง ] [ 3,648 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบล จังหวัดกำแพงเพชร วิภาวรรณ เกิดผา   61ป001   2561
 2.   แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครตำรวจชุมชนเกาะทวี สถานีตำรวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) จังหวัดกำแพงเพชร ร.ต.ท.สายชล เกษอินทร์   61ปIS002   2561
 3.   ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พรสุดา สุดทา   61ปIS001   2561
 4.   แนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร สุภาวดี อินทอง   60ปIS005   2560
 5.   แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจำกลางกำแพงเพชร เทวา ธรรมวิเศษ   60ปIS004   2560
 6.   แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นิตยา สารกิจ   60ปIS003   2560
 7.   แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พิเชญฐ์ ภักดี   60ปIS002   2560
 8.   แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พรทิวา อำนวย   60ปIS001   2560
 9.   แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นีรชา เอี่ยมแพร   59ปIS003   2559
 10.   แนวทางพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพเพชร วันวิสาข์ พลอาชา   59ปIS002   2559
KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)