สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 1,591 ชื่อเรื่อง ] [ 2,396 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ประมวลสาระชุดวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาวิธีทางการสอน หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   370  
 2.   ประมวลสาระชุดวิชา ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น หน่วยที่ 11-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   300  
 3.   ประมวลสาระชุดวิชา ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น หน่วยที่ 6-10 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   300  
 4.   ประมวลสาระชุดวิชา ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น หน่วยที่ 1-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   300  
 5.   ประมวลสาระชุดวิชา โลกาภิวัตน์ศึกษา หน่วยที่ 11-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   370  
 6.   ประมวลสาระชุดวิชา โลกาภิวัตน์ศึกษา หน่วยที่ 6-10 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   370  
 7.   ประมวลสาระชุดวิชา โลกาภิวัตน์ศึกษา หน่วยที่ 1-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   370  
 8.   ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน หน่วยที่ 12-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   370  
 9.   ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน หน่วยที่ 8-11 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   370  
 10.   ประมวลสาระชุดวิชา การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน หน่วยที่ 5-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   370  
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)