สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 1,358 ชื่อเรื่อง ] [ 1,530 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   56วส008  
 2.   วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   56วส007  
 3.   วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   56วส006  
 4.   วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   56วส005  
 5.   วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   56วส004  
 6.   วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   56วส003  
 7.   วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 / เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   56วส002   2556
 8.   วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ   56วส002   2556
 9.   ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / ปัญญา ประดิษบาทุกา   56นว001   2556
 10.   การพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / รัตนา แสงบัวเผื่อน   56นห001   2556
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)