อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib รุ่น 2

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริกการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับอาจารย์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และบุคลากรดำเนินงานห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2562 5 5,318 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib