Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 2,311 ชื่อเรื่อง ] [ 3,736 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การพัฒนากลยุทธ์การจัดการป่าชุมชนของประชาชน ในจังหวัดตาก   63ย005   2563
 2.   รูปแบบภาวะผู้นำใฝ่บริการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งความสุข   63บ007   2563
 3.   รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   63บ006   2563
 4.   Education Research the basics   000M-E   2563
 5.   การจัดการนวัฒกรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ   000พ-ก   2562
 6.   การจัดการนวัฒกรรม   000พ-ก   2562
 7.   เทคนิคการสำรวจเพื่อประมาณค่าประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เข้าถึงยาก   000ก-ท   2558
 8.   ระเบียบวิธีวิจัย ทางการออกแบบ   000น-ร   2559
 9.   สอนคิดตามแนวทาง   000ศ-ส   2562
 10.   การบริหารสู่ความเป็นเลิศ   000ส-ก   2562

KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)