Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 2,345 ชื่อเรื่อง ] [ 3,820 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยสารพัดช่างในเขตภาคเหนือตอนล่าง   58ย034   2565
 2.   การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร   59ย033   2565
 3.   กลยุทธ์การบริหารการจัดการศึกษากึ่งสงเคราะห์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตาก   60ย032   2565
 4.   กลยุทธ์การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1และ 2   64ย031   2565
 5.   การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร   64ย030   2565
 6.   การพัฒนากลยุทธ์การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2   62ย029   2565
 7.   การพัฒนากลยุทธ์การปลูกฝังวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร   64ย028   2565
 8.   กลยุทธ์การบริหารจัดการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตอำเภอชายแดน จังหวัดตาก   62ย027   2565
 9.   กลยุทธ์การยกระดับการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดตาก   63ย026   2565
 10.   การขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลป่ากุมเกาะ จังหวัดสุโขทัย   63ย025   2565

KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)